Правила и Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "УЕБ ПРИНТ" ООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ Е-МАГАЗИН

webprint.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Е-магазин webprint.bg, собственост на "УЕБ ПРИНТ" ООД (наричан по-долу "Е-магазина"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "УЕБ ПРИНТ" ООД и Клиента. "УЕБ ПРИНТ" ООД предоставя на Клиента възможност да закупува и поръчва предлаганите през Е-магазина Стоки и Услуги чрез изпращане на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина Стоки и Услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"УЕБ ПРИНТ" ООД,  е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 201766452,
Стоки и/или Услуги” са всички артикули в Е-магазина, представени с основните си характеристики – комбинации от възможни размери, възможни медии, налични цветове,  както и други допълнителни характеристики описани като опции към всеки продукт, и  продажна цена. Всички стоки и услуги се изработват след постъпване на индивидуална поръчка в Е-магазина.
"Клиент" е физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА НА "УЕБ ПРИНТ" ООД

 

Поръчки/заявки на покупка

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 

 

Съгласие с Общите условия

чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през Е-магазина" и натискане на виртуалния бутон "Плащане", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Всяка подадена заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия се осъществява в изпълнение на сключен договор за покупко-продажба от растояние между страните по смисъла на чл. 48, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Процесът на поръчка започва след като Клиентът е избрал желаните опции към своят  артикул чрез натискане на бутона „Поръчайте”. За да поръча избраните продукти от Е-Магазина Клиентът избира „Вашата Количка”. Във „Вашата Количка” са описани всички избрани до момента артикули с техните основни характеристики - размер, количество и цена. В количката Клиентът следва да завърши стъпките по подаване на поръчка към Е-Магазина.  1 Регистрация на потребител (Адрес, име, телефон, etc.). 2. Избор на адрес за доставка (Възможен е избор на различен адрес за доставка от този, с който потребителят е регистрирал потребителският си профил) 3. Избор на начин на доставка. 4. Избор на начин на плащане. 5. Потвърждение на поръчката чрез бутона „Потвърди поръчката”.
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Е-магазина чрез изпращане на съобщение за потвърждение на успешна заявка до имейл адрес на Клиента.
Ако се окаже, че поради определени причини Е-магазинът не може да изпълни заявката за поръчка на Клиента, Е-магазинът се задължава да уведоми за това Клиента писмено по имейл в рамките на 5 дни от получаването на заявката. Е-магазинът се задължава да върне всички суми платени до този момент от Клиента в рамките на 10 работни дни, считано от датата на изпращане уведомлението за отказ на заявката.

Цени и начини на плащане

Всички цени на Стоките в Е-магазина са в Български ЛЕВА, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - (Наложен Платеж) в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) чрез PayPal. (Плащането трябва да бъде извършено за да бъде изпратена поръчаните стикери.)
С избора на начин на плащане чрез PayPal Клиентът - потребител по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на поръчаните Стоки.

Доставка

Заявената за покупка Стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 10 (десет) работни дни.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

Връщане на стоки

Тъй като всички Стоки в Е-магазина се изработват съгласно изискванията на Клиента и по негова индивидуална поръчка като са съобразени с неговите изисквания за размер, количество и индивидуален дизайн, Клиентът по смисъла на чл. 55, ал.2 (3) няма да може без основание и конкретна причина да се откаже от сключения договор за покупка на Стоката през Е-магазина.
Клиентът обаче има право да върне и да поиска поръчаната от него Стока да бъде заменена със съответстваща такава за сметка на Е-магазина при всички случаи когато:

  •  доставената Стока видимо не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
  • както и в случаите когато при транспортирането Стоката е била повредена и е негодна за използване.
  • Освен това Клиентът има право да иска замяна на Стоката в случаите когато след получаване на стоката Клиентът установи наличието на съществени недостатъци, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на Стоката в момента на получаването и.

В изброените по-горе случаи, Клиентът може да поиска доставената му Стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-магазина. Клиентът е длъжен да да осигури запазването на стоката и да я върне на Е-магазина във вида, в който я е получил.
За всички случаи когато доставената стока (а) видимо не отговаря на поръчаната от Клиента; (б) е повредена при транспортирането и/или (в) има съществени недостатъци и е негодна за използване Е-магазинът е длъжен да достави на Клиента за своя сметка първоначално заявената от Стока за покупка през Е-магазина не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която върнатата от Клиента Стока за някое от горните несъответствия и недостатъци е получена в Е-магазина и Е-магазинът е съгласен с направените от Клиента възражения.

Клиентът е длъжен да обезщети "УЕБ ПРИНТ" ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети "УЕБ ПРИНТ" ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Настоящите Общи условия са в сила от 21 януари 2011 г. "УЕБ ПРИНТ" ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://webprint.bg, заедно със съобщение за промените. Бъдещи промени в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и "УЕБ ПРИНТ" ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.


За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. При противоречие с настоящите Общи условия с императивни разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани по волята на страните и/или които са приложими независимо от тук направения избор на право приоритет ще имат тези разпоредби.